Privacybeleid

Met dit beleid wil Lagardère Travel Retail Belgium (hierna het ‘Bedrijf’) de gebruikers van de website ‘lagardere-tr.be’ (hierna de ‘Website’) op de hoogte brengen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de nadruk wordt gelegd op haar engagement en aandacht voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van de Website.

Gelieve dit privacybeleid, dat van toepassing is op het gebruik van alle delen van de Website, aandachtig te lezen.

Het surfen op de Website is gratis en vereist geen registratie, met uitzondering van bepaalde gebieden waar de gebruiker toegang kan krijgen tot specifieke diensten (bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘Werk met ons samen’ of ‘Contact opnemen’) door vrijwillig en uitdrukkelijk een reeks persoonlijke gegevens te verstrekken.

Indien de gebruiker van plan is om zijn persoonsgegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot deze aanvullende diensten, zal hij uitdrukkelijk op de hoogte worden gesteld van het doel en de manier waarop de gegevens worden gebruikt door het Bedrijf, evenals van het recht om te allen tijde te verzoeken om zijn gegevens te verwijderen of bij te werken, overeenkomstig Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de ‘Verordening’).

In overeenstemming met, en voor de toepassing van artikel 13 van de Verordening, verstrekt het Bedrijf u de volgende informatie.


1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke  

De website wordt beheerd door Lagardère Travel Retail Belgium met maatschappelijke zetel te Vliegveld 132a, 1820 Steenokkerzeel, België, KBO-nummer: 424.748.350, e-mail, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Verordening.

 
2. Types verwerkte persoonsgegevens

Er is geen registratie nodig om toegang te krijgen tot de Website. Voor bepaalde onderdelen van de Website is echter een registratie en het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, of diensten waarvoor het nodig is om persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld om contact met ons op te nemen en om gecontacteerd te worden).

Indien het Bedrijf persoonsgegevens verwerft, zal het Bedrijf de gebruikers informeren over de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgevraagd en hoe ze zullen worden gebruikt.

In voorkomend geval zal het Bedrijf de specifieke toestemming van de gebruiker verkrijgen voor het relatieve gebruik van de gegevens. Zo kunnen persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie gevraagd worden, waarbij de gebruiker instemt om deze te verschaffen voor het gebruik van de diensten van de Website door het invullen van een specifiek registratieformulier. Het Bedrijf zal de online verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden aangegeven op het moment van registratie.

Gegevens met betrekking tot de verbinding met en het surfen op de Website (zoals URI-adressen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, mislukt, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker) worden uitsluitend verzameld met het oog op het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de Website en om te controleren of de Website goed werkt en worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van eventuele cybermisdaden tegen de Website: met uitsluiting van deze mogelijkheid zullen de gegevens worden verwijderd na de tijd die nodig is om de op de Website geïllustreerde diensten te leveren.

Zie punt 7 hieronder betreffende de door de Website gebruikte profiling tools voor informatie over de navigatie op de Website.


3. Doelstellingen en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website en haar diensten. De doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt, worden in detail beschreven in de specifieke informatie die door de Website wordt verstrekt bij elke situatie waarin gegevens worden verzameld. Wij vragen u daarom om van tijd tot tijd de informatie te lezen die de specifieke verwerking illustreert die door het Bedrijf zal worden uitgevoerd (bijvoorbeeld om verzoeken te verzenden via de contactpagina).

Uw gegevens worden verwerkt:

  • In overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, b) van de Verordening, om het gebruik van de gevraagde diensten op de Website te beheren en om te reageren op eventuele verzoeken;
  • Op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1 a), van de Verordening, om de marketing en analyse van uw voorkeuren tot een goed einde te brengen.

In ieder geval zal de verwerking worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van de Verordening en de geldende bepalingen - en eventuele latere wijzigingen en/of aanvullingen - met inbegrip van de regelgeving inzake consumentenbescherming en de bepalingen inzake cookiebestanden.

4. Facultatieve verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is over het algemeen facultatief. Alleen in bepaalde gevallen kan het ontbreken van gegevens het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot specifieke diensten en om te verkrijgen wat is gevraagd (bijvoorbeeld om te reageren op uw verzoek of om een eventuele aanvraag in te dienen als de Website dat toestaat); het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan dus betekenen dat het Bedrijf geen toegang kan verlenen tot de diensten van de Website of niet kan reageren op de verzoeken van gebruikers.

De benodigde gegevens worden nauwkeurig geïdentificeerd in de formulieren voor het verzamelen van gegevens op de Website - bijvoorbeeld met een sterretje (*) - en de gevolgen van de niet-communicatie van deze gegevens worden specifiek vermeld op de pagina’s voor gegevensverzameling.

5. Methoden voor gegevensverwerking en reikwijdte van de communicatie

De gegevens worden elektronisch verwerkt. Het Bedrijf verzekert de rechtmatige en correcte verwerking van de via de Website verstrekte persoonsgegevens, in volledige overeenstemming met de geldende wetgeving, alsook de maximale vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens op het moment van de registratie. De gegevens worden niet openbaar gemaakt en worden verwerkt door het personeel van het Bedrijf dat uitdrukkelijk gemachtigd is om de Website te beheren.

Als gevolg van uitsluitend organisatorische en functionele vereisten heeft het Bedrijf enkele dienstverleners aangesteld om de Website te beheren als verwerker van de persoonsgegevens van de gebruikers. Een volledige lijst van de verwerkers van de gegevens kan worden opgevraagd door contact op te nemen met email.

6. Links naar andere websites 

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt op de Website www.lagardere-tr.be en niet op andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt aan externe personen of websites die aan deze Website zijn gekoppeld.


7. Profiling tools en/of personalisatietools 

Het Bedrijf onderneemt geen promotionele communicatie en/of reclame zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker. De Website maakt gebruik van cookies, zowel technische cookies (d.w.z. om de navigatie en het gebruik van de Website te vergemakkelijken) als analytische cookies (om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website door de gebruikers om een algemene statistische analyse uit te voeren).

Voor een gedetailleerde uitleg over de cookies die door de Website worden gebruikt en hoe u deze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

8. Locatie van verwerking en overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

De verwerking met betrekking tot de door de Website geleverde diensten wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.

Gegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt, zullen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, binnen de grenzen van het gebruik van cookies van derden. In dit verband wordt verwezen naar het cookiebeleid.

9. Bewaartermijn van de gegevens 

Uw gegevens worden verwerkt op de tijdstippen die zijn vermeld in de specifieke informatie die op het moment van de verzameling wordt verstrekt (bijvoorbeeld ‘Werk met ons samen’ of ‘Contact opnemen’). Uw gegevens die worden verzameld via de Contactpagina van de Website, zullen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag goed te beheren en worden vervolgens verwijderd. Als de Website de dienst ‘Werk met ons samen’ aanbiedt, worden de gegevens die hier worden verzameld en bij de aanmaak van uw kandidaatprofiel gedurende 24 maanden na hun toevoeging bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Voor informatie over de bewaartermijn van de gegevens die door het gebruik van cookies worden gedetecteerd, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

10. Rechten van de belanghebbenden

Door een verzoek naar het Bedrijf te sturen via de contactpagina of rechtstreeks naar email, kunt u te allen tijde uw rechten uitoefenen in overeenstemming met artikelen 15 tot 22 van de Verordening, waarin specifieke rechten worden erkend, in het bijzonder : 

  • Het verkrijgen van uitsluitsel dat uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt;
  • Inzage van uw persoonsgegevens en de informatie vermeld in artikel 15 van de Verordening;
  • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u zonder onredelijke vertraging of integratie van onvolledige persoonsgegevens;
  • Wissing van persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;
  • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Kennisgeving inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking;
  • Het ontvangen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
  • Te allen tijde bezwaar te maken vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens .

Hij behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de toestemming voor elke verwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen onze analyseactiviteiten.

 

11. Wie te contacteren om een klacht in te dienen

Wij herinneren u eraan dat als u van mening bent dat uw verwerking in strijd is met de bepalingen van de verordening, u altijd een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de plaats waar u gewoonlijk woont of werkt, of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.

  
12. Functionaris voor gegevensbescherming 

De door het Bedrijf aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming, overeenkomstig artikel 37 van de Verordening, kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres

13. Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt geregeld door de Verordening, die ervoor zorgt dat bij de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele rechten en vrijheden en de waardigheid van de betrokkene in acht worden genomen, met name wat betreft de vertrouwelijkheid, de identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

14. Herzieningsclausule 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te herzien, te wijzigen of eenvoudigweg bij te werken, naar eigen goeddunken, op welke manier dan ook en/of op welk moment dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij ook rekening wordt gehouden met wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of de Verordening. Wijzigingen en updates van het Privacybeleid worden op de homepage van de Website geplaatst. Deze zijn bindend zodra zij worden gepubliceerd en gecommuniceerd. We vragen u daarom om dit gedeelte regelmatig te raadplegen om de publicatie van het meest recente Privacybeleid na te gaan.


De volledige Verordening kan geraadpleegd worden op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

Laatste update: December 2019